კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 შუამავალი კომპანია იცავს მომხმარებლის მიერ მიწოდებულ ნებისმიერ ინფორმაციას და არ გასცემს მას მესამე პირებზე გარდა კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევებისა.